In onderstaande wegwijzer vindt u de huisregels van Sam Sammie

WEGWIJZER

 

 1. Algemeen
  Sam Sammie is een professionele kleinschalige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd
  van 0-12 jaar.
  De kinderopvang is opgenomen in het register van de gemeente Over-Betuwe.

 2. Doelgroepomschrijving
  Sam Sammie verzorgt momenteel kinderdagopvang in diverse groepen.
  De babygroep in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar en twee peutergroepen in  de leeftijd van 2-4 jaar.
  BSO wordt aangeboden in één groep van ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
  Het aantal leidsters is afgestemd op de wettelijke norm. Sam Sammie heeft vanwege de verticale groepen  op de dagopvang gemiddeld in het aantal leidsters.
  De dienstverlening betreft de dagelijkse verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Hiervoor zijn beroepsgekwalificeerde leidsters in dienst.

  Wij zijn niet VVE gecertificeerd maar in het kader van de voor-, en vroegschoolse educatie, stimuleren wij de ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling op een verantwoorde, naar leeftijd gerelateerde manier.

 3. Verzekeringen
  Alle kinderen vallen onder de collectieve WA/ongevallenverzekering van Sam Sammie. De ouder(s)/verzorger(s) zijn wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar/hun kind.
  Bij een spoedeisend geval zullen wij met het kind naar een arts of het ziekenhuis gaan, en de noodzakelijke maatregelen nemen. Eventuele kosten hiervoor zijn voor de ouders van het kind.

 4. Contactpersoon in noodgeval
  In noodgevallen is Sam Sammie te bereiken op het volgende telefoonnummer:
  026-4461191 of 06-11180642 (Diana Kon)

 5. Klachtenbehandeling
  Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en klachten terecht bij de betreffende medewerker of bij de leidinggevende.
  Komen ze er samen niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij Sam Sammie volgens de interne klachtenprocedure.
  Sam Sammie is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. www.degeschillencommissie.nl
  Er is een speciale klachtenbehandeling procedure en commissie. Deze is op www.samsammie.nl te lezen.

 6. Plaatsingcriteria
  Er wordt ingepland op basis van de datum van de aanmelding.
  Daarnaast worden in volgorde van behandeling de volgende voorrangscriteria gehanteerd:
  -Broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen
  -Uitbreiding van dagen van al geplaatste kinderen
  -Wisseling van dagen van al geplaatste kinderen
  -Nieuwe aanmeldingen.

  Met betrekking tot het overstappen van DAG naar BSO, indien er plaats is, zal altijd aansluitend op het aflopende DAG opvang contract een nieuw BSO contract worden afgesloten.

 7. Openingstijden
  Sam Sammie is geopend van 7:00-18:00 uur op maandag t/m vrijdag. Behalve nationale feestdagen, één studiedag en 2 weken zomervakantie per jaar.
  De sluitingsdagen worden vroegtijdig doorgegeven d.m.v. een nieuwsbrief en worden aangeplakt op het prikbord.
  Als iemand anders dan de ouder/verzorgers het kind komt halen, moet hiervan de betreffende groepsleidster op de hoogte gebracht worden.

 8. Pedagogisch beleid
  Als pedagogisch medewerkers voelen we ons verantwoordelijk voor kwalitatief verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving, opdat de kinderen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien.
  Voor meer informatie kunt u het pedagogisch beleidsplan inkijken op de locatie.

 9. Samenwerking met de ouders
  Ouders worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en veranderingen d.m.v. de nieuwsbrief die regelmatig verstuurd word. Ook op de site wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd.
  Sam Sammie heeft ook een oudercommissie. Deze behartigt de belangen van de kinderen en de ouders binnen de organisatie. De oudercommissie heeft een aantal rechten zoals advies- en instemmingsrecht. De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie kunnen worden ingezien op locatie.

 10. Inschrijven en afspraken over de opvang
  Om opvangwensen te bespreken en voor u als ouders inzicht te krijgen in onze werkwijze maken we graag een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek bij Sam Sammie. Tijdens dit gesprek krijgt u van ons uitleg over de dagelijkse gang van zaken in de opvang en is er ruimte voor uw vragen.
  Na het digitaal reserveren we een plekje voor uw kind op de betreffende groep(bij zwangerschap) of maken we het contract wat we u ter ondertekening toesturen.

 11. Veiligheid en gezondheid inventarisatie
  De eigenaar van Sam Sammie is samen met het team verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen op locatie.
  Jaarlijks wordt er door de toezichthouder van de GGD gecontroleerd of Sam Sammie voldoet aan de wettelijke gestelde eisen. Hiervoor gebruikt de toezichthouder een controlelijst van consument en veiligheid.  Op de site, www.samsammie.nl, staat een link naar het rapport van de GGD.
  Eventuele vragen en/of opmerkingen hierover horen wij graag.

 12. Einde overeenkomst
  In de DAG opvang eindigt de overeenkomst in de maand waarin uw kind 4 jaar wordt. Indien u de overeenkomst eerder wilt beëindigen dan geldt de gebruikelijke opzegtermijn van een maand, welke ingaat op de eerste van de maand. Opzegging (ook van een enkel dagdeel) dient schriftelijk te gebeuren. Dit geld ook voor opzegging van de overeenkomst bij de BSO.
  NB. Verlengen van de overeenkomst gaat in overleg, uw kind stroomt dus niet automatisch door naar de Buiten Schoolse Opvang.

 13. Betaling
  Bij Sam Sammie zijn we 50 weken geopend (zie punt 7, openingstijden). We factureren 50 weken, die in 12 gelijke delen worden opgedeeld, hierdoor betaald u dus elke maand een gelijk bedrag voor de opvang. Met uitzondering van eventueel extra afgenomen uren (zie punt 16, ruildagen).
  Er wordt maandelijks aan u gefactureerd. Rond de 20-ste voorafgaand van de maand ontvangt u een factuur die op de 25-ste van de maand door middel van een automatische incasso afgeschreven wordt.
  Bij een betalingsachterstand geven wij na twee aanmaningen de vordering uit handen aan een incassobureau. Hierbij worden extra administratiekosten, 15% van de totale betalingsverplichting met een minimum van € 35,00 euro, in rekening gebracht en word eenzijdig overwogen de opvang met onmiddellijke ingang stop te zetten.

 14. Ziekte, verhindering of vakantie
  Bij ziekte, verhindering of later komen van een kind verzoeken wij u om dit z.s.m aan te geven maar uiterlijk om 9:00 uur.

  Wilt u bij ziekte van uw kind ons hiervan op de hoogte stellen? Ook de aard van de ziekte is voor ons van belang i.v.m. besmettingsgevaar. Als een kind ziek is heeft het extra verzorging en aandacht nodig wat we niet kunnen bieden op het kinderdagverblijf. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt. Tijdens ziekte is het dus niet mogelijk om uw kind naar Sam Sammie te brengen.
   
  Als een kind ziek is bij Sam Sammie neemt de pedagogisch medewerkster altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. De regel is wel dat het zieke kind uiterlijk binnen twee uur, na het telefonische contact, opgehaald dient te worden.
   
  Afwezigheid tijdens vakantie graag z.s.m. van tevoren via het ouderportaal doorgeven. Op deze manier kunnen we flexibel blijven voor alle ouders.

 15. Ruildagen
  Het opnemen van een ruil of extra dag is een extra service die wij u als ouder - als het even kan - heel graag willen bieden. Het ruilen van een dag is kosteloos, maar aan een extra dag zijn kosten verbonden.
  Het team begrijpt dat het heel vervelend voor u als ouder kan zijn als een ruil dag niet kan plaats vinden, maar ruildagen zijn alleen mogelijk in overleg en zonder inzet van een extra leidster.

  Alleen bij afmelding van uw kind met geldige reden kan deze dag op ander tijdstip worden ingehaald. Zonder afmelding vervalt het recht op ruilen.
  Ruildagen gelden niet voor nationale feestdagen, de studiedag en onze 2 sluitingsweken.

 16. Privacy
  Relevante dossiers en klantgegevens zijn alleen bedoeld voor de betreffende ouder/verzorger en voor gebruik door de medewerkers. Privacy gevoelige informatie wordt op een veilige plaats bewaard. Bij een eventuele hulpvraag betreffende het kind kan contact worden opgenomen met derden. U moet hierbij denken aan bv. het consultatiebureau.

 17. Voertaal
  De voertaal die bij Sam Sammie gesproken wordt is Nederlands.


Sam Sammie
Kastanjelaan 6
Telefoon: 026-4461191
Mobiel: 06-11180642

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.samsammie.nl