Onze basis voor het pedagogische beleid, wat ook ons werkbeleid is, wordt gevormd door de vier belangrijkste competenties;

Emotionele veiligheid;
Een veilige basis, een 'thuis' waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Persoonlijke ontwikkeling;
Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Met dit begrip wordt gedoeld op brede persoonlijkheidskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

Sociale competenties;
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties. Bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Normen en waarden;
Eigen maken van waarden en normen, 'cultuur', van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Belangrijke voorwaarden om deze competenties te kunnen realiseren, zijn:

De pedagogisch medewerkers
Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van de leidsters van essentieel belang. De wijze waarop zij met het kind omgaan en met elkaar, bepaalt voor een belangrijk deel of het dagverblijf en de BSO ook inderdaad de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen.

Het groepsverband
Bij de groepsindeling is afgewogen op welke wijze voor de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving kan worden gecreëerd waar tevens voldoende mogelijkheden zijn voor ontdekkingen en nieuwe uitdagingen.

Gecombineerde groep KDV & BSO
Vanwege onze kleinschaligheid en de wens van ouders voor flexibele opvang zullen wij, indien nodig of op rustige dagen, studie- en vakantiedagen de buitenschoolse opvang samenvoegen met de Appels en/of Perengroep, afhankelijk waar er ruimte is.
Er ontstaat dan een combinatiegroep op deze groep(en) waarbij de BSO kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt worden beschouwd als een kind van 3 tot 4 jaar voor de berekening van het kind leidsterratio van de combinatiegroep.
De maximale grootte van deze combinatiegroep is op de Appels 16 kinderen en op de Peren 8 kinderen.

Met de pedagogisch medewerkers zijn duidelijke afspraken gemaakt aan welke voorwaarden deze samenvoeging moet voldoen.

Zo kan samenvoegen alleen op een verantwoorde en veilige manier. Het kindaantal zal dit moeten toestaan en de (emotionele) veiligheid voor alle kinderen zal moeten zijn gewaarborgd, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig is die alle kinderen kent.

Op deze momenten bieden onze pedagogisch medewerkers, waarvan de meesten KDV & BSO geschoold zijn, de oudere kinderen spel-, speelmaterialen en activiteiten aan die aansluiten bij hun leeftijd en ontwikkeling.

Ouders zijn hiervan op de hoogte en hebben hier toestemming voor gegeven via het digitale ouderportaal.

De binnen - en buitenruimte
De ruimte in en om het dagverblijf en de BSO en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. De inrichting zal mogelijkheden en uitdagingen bieden.

De omgang met ouders/verzorgers
Het belang van goed contact en overleg met ouders/ verzorgers is vanzelfsprekend. Zodoende leert men het kind goed kennen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

Het spelmateriaal
Het spelmateriaal dat gekozen is binnen het kinderdagverblijf en de BSO, is ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen.

De activiteiten
De activiteiten die binnen het kinderdagverblijf en de BSO plaatsvinden, zijn ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen.

Indien nodig passen wij onze werkwijze aan en wijzigen het beleid. De ouders worden hier door middel van notulen van de wijziging op de hoogte gesteld.
Indien u het pedagogische beleidsplan door wilt lezen, dan kunt u deze bij de locatie opvragen.